Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ilves-Kissat juniorit ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on jalkapallo-, futsal ja muun urheilutoiminnan edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa
– voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia
– voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita tilaisuuksia
– voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
– voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa
– neuvoo ja ohjaa jäseniään
– kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin
– voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
– voi osallistua jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin
– voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen käyttöön
– pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, joita yhdistyksen jäsenet voivat käyttää
– voi tehdä esityksiä ja aloitteita harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi
– voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja
viranomaisille
– toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
– järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
– järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia
– järjestää maksullisia tilaisuuksia
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
– harjoittaa kahvilatoimintaa
– harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä
– tehdä talkootyötä
– myydä mainostilaa
– solmia sponsorisopimuksia

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2
– 8 muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja, hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.10. – 30.9.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja
vaalijärjestyksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
loka-tammikuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille:
– kirjeitse tai sähköpostitse
– yhdistyksen verkkosivulla tai yhdistyksen käyttämän sosiaalisen median ryhmässä

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.